Empresa

Acreditació de competències

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

Acreditació de competències

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial.

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses. La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions virtuals (on-line) mitjançant plataformes com Google Meets o similars amb el centre escollit. Es pot demanar a l’aspirant, sessions presencials només en cas que es considerin necessàries però mai serà la opció preferent. Les tres fases del procediment són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència.

Inici de l’assessorament acredita’t 2020-2021
L’aspirant pot obtenir més informació llegint la Guia de l’aspirant.

L’aspirant ha d’omplir aquest document Dossier de trajectòria professional i formativa.

Dossier de trajectòria professional i formativa

Pròximament se us informarà del procés a seguir per al pagament d’aquest servei d”assessorament.

Assessorament
L’aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.
A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació
L’aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació
Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.
Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

Més informació a http://acreditat.gencat.cat/es/

Àmbits professionals a l’institut poblenou
Sol·licitud de participació
Requisits de participació i documentació
Calendari
Cost de la participació en el procés
Documents de participació
Àmbits professionals a l’institut poblenou

Assistència a la direcció (places inicials: 30)
S’adreça a persones que realitzen tasques d’administració de recursos humans, gestió financera, assistència documental i de gestió en oficines i despatxos amb la utilització, si cal, de la llengua anglesa o d’una altra llengua estrangera.

La persona aspirant tindrà l’opció d’avaluar una o més unitats de competències en les llengües següents, que haurà de seleccionar en el moment de la preinscripció com a una opció de l’àmbit: alemany, amazic, anglès, àrab, coreà, danès, francès, grec, hebreu, hindi, italià, neerlandès, persa, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, suec, turc, txec, urdú i xinès.

Institut Poblenou
Carrer Doctor Trueta, 206
08005 Barcelona
Telèfon: 93 225 38 12 / 93 225 37 92
Correu electrònic àmbit Assistència a la direcció: aciespoblenou_assistenciadireccio_acredita20-21@iespoblenou.org

Administració i finances (places inicials: 40)
S’adreça a personal que fa tasques professionals relacionades amb la gestió pròpia de l’àmbit d’administració i finances davant organismes i administracions públiques i que utilitzen, si cal, l’anglès o una altra llengua estrangera.

La persona aspirant tindrà l’opció d’avaluar una o més unitats de competències en les llengües següents, que haurà de seleccionar en el moment de la preinscripció com a una opció de l’àmbit: alemany, amazic, anglès, àrab, coreà, danès, francès, grec, hebreu, hindi, italià, neerlandès, persa, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, suec, turc, txec, urdú i xinès.

Institut Poblenou
Carrer Doctor Trueta, 206
08005 Barcelona
Telèfon: 93 225 38 12 / 93 225 37 92
Correu electrònic àmbit Administració i finances: iespoblenou_administracioifinances_acredita20-21@iespoblenou.org

Sol·licitud de participació

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i enviar per correu electrònic la documentació justificativa dels requisits de participació, un cop escanejada a una d’aquestes adreces, depenent de l’àmbit sol·licitat:

Àmbit d’Administració i Finances: iespoblenou_administracioifinances_acredita20-21@iespoblenou.org

Àmbit d’Assistència a la Direcció: aciespoblenou_assistenciadireccio_acredita20-21@iespoblenou.org

Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

Requisits de participació i documentació

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020, els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 2. Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020) tenir:
  • Per a unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.
  • Per a unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

 

Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació següent:

 

a) Treballadors assalariats

 1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat, si és el cas, on consti l’empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.
 2. Certificat de l’empresa o les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar. Hi ha de constar la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps que ha durat l’activitat.
 3. També es pot presentar el contracte de treball (sempre que la categoria laboral coincideixi amb les tasques desenvolupades) però és preferible lliurar el certificat d’empresa esmentat perquè s’identifiqui sens dubte que es justifiquen les tasques relacionades amb la unitat o les unitats de competència que es volen acreditar.

b) Treballadors autònoms o per compte propi

 1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
 2. Declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l’activitat que s’ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l’interval de temps en què s’ha dut a terme.
 3. Document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

c) Cuidadors i cuidadores no professionals

 1. Resolució del PIA del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 2. Segons si s’ha rebut o no la prestació econòmica (es poden donar les dues situacions), també s’ha d’aportar:
  • Si s’ha rebut la prestació econòmica i s’ha cotitzat a la Seguretat Social: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l’empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.
  • Si no s’ha rebut la prestació econòmica i no s’ha cotitzat a la Seguretat Social: declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l’activitat que s’ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l’interval de temps i les hores en què s’han dut a terme.

d) Becaris que cotitzen a la Seguretat Social (Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre)

 1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de vida laboral).
 2. Certificat de l’organització on s’ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions desenvolupades, l’any i el nombre total d’hores.

e) Becaris que no han cotitzat a la seguretat social (abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre)

Certificat de l’entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb la competència o les competències a acreditar i el nombre total de dies/hores.

f) Treballadors voluntaris

Certificat de l’organització on s’ha prestat l’assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions desenvolupades, l’any i el nombre total d’hores.

g) Persones que han cursat formació no formal

Certificats o diplomes de formació no formal relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar on constin les hores de formació, els continguts i el període de la formació.

Calendari

Preinscripció

 • Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020.
 • Termini d’enviament de la documentació justificativa al centre seleccionat en primera opció: del 3 al 30 de setembre de 2020. Aquesta documentació es presentarà mitjançant correu electrònic (veure instruccions).
 • Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 10 de novembre de 2020.
 • Termini de reclamacions: deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
 • Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de desembre.
Cost de la participació en el procés

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d’assessorament i a la fase d’avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

 • assessorament: 26,00 euros (per tot l’àmbit)
 • avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

 • els membres de famílies nombroses de categoria general,
 • els membres de famílies monoparentals
 • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l’exempció del preu públic:

 • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
 • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
 • les víctimes d’actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
 • els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

 • de la convocatòria.
 • Model de sol.licitud manual.
 • Botó Avaluació i Acreditació.
 • Criteris d’ordenació de la preinscripció.
 • licitud de reclamació de la preinscripció i inscripció.
 • Document de presentació de la documentació justificativa.

Sol.licitud de reclamació preinscripció i inscripció

Curs 2020-21

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació del resultat provisional de la preinscripció, per tal de presentar al·legacions en relació amb l‘admissió o l’exclusió a la preinscripció. Les al·legacions s’han de presentar per correu electrònic al centre.

Les reclamacions s’hauran de dirigir a aquests correus en funció del seu àmbit:

iespoblenou_administracioifinances_acredita20-21@iespoblenou.org
aciespoblenou_assistenciadireccio_acredita20-21@iespoblenou.org

Reclamació

Llistats del procés d’acreditació del Curs 2020-21

Admesos Assistència a la direcció

Exclosos Assistència a la direcció

Admesos Administració i finances

Exclosos Administració i finances

Llistats definitius de la convocatòria de l’Acredita’t 2020-2021

Els aspirants seleccionats hauran d’estar en possessió d’una signatura digital en l’inici del procés amb l’objectiu de complir els protocols de seguretat motivats pel Covid-19.
A partir del dia 11 de gener es publicarà en aquest mateix apartat les instruccions per a l’inscripció del procés d’assessorament i el seu pagament.

Llistat Admesos

Llistat Exclosos

Entitats  col·laboradores

T’ha agradat el que expliquem?
Comparteix amb els teus amics

Impulsa el teu futur amb un sol clic

Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

  El blog de l’Institut Poblenou

  Menú