Tens algun dubte o vols més informació? Deixa’ns les teves dades i et contactarem en breu

  Sol·licitud Convalidacions

  La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l’alumnat d’ensenyaments de formació professional. Les convalidacions obtingudes per aplicació d’aquesta normativa es traslladen a la documentació d’avaluació de l’alumnat principalment amb l’expressió “convalidat”, però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

  Si es traslladen com a “convalidat” no seran computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOGSE o comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.

  Convalidació directa

  Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’Institut.

  Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives aplicant una normativa publicada al BOE. Poden convalidar-se crèdits, mòduls o unitats formatives comuns, mòduls o unitats formatives LOE aportant cicles formatius equivalents LOGSE, o altres casos específics aportant determinats estudis oficials:

  Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits d’un cicle formatiu LOGSE, si apareix en l’annex IV del Reial Decret del cicle LOE corresponent. També es poden aportar determinats estudis universitaris o certificats d’EOI per convalidar mòduls de llengua estrangera de CFGS LOE, o altres estudis específics segons el cicle.

  Convalidacions establertes

  Aquí pots consultar les possibles convalidacions per als cicles formatius que es poden cursar a l’Institut Poblenou en els documents següents:

  Convalidacions FOL (Formació i Orientació Laboral)

  1. Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

  En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

  La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

  El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
  • Denominació i durada del curs
  • Localitat i data d’expedició del certificar
  • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

  Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

  2. Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

  En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

  Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre. La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

  3. Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

  En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

  Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

  Semipresencialitat

  Per afavorir que els alumnes que estiguin treballant, o tinguin alguna circumstància específica que no els permet estudiar a jornada completa, puguin cursar els estudis, l’Institut ofereix la possibilitat de realitzar una matrícula semipresencial com a part de les mesures flexibilitzadores.

  Les circumstàncies sota les quals un alumne pot sol·licitar semipresencialitat estan concretades a la normativa corresponent. A títol informatiu, son:
  -Jornada laboral que coincideixi amb l’horari de les classes.
  -Treball com a autònom.
  -Cura d’un familiar o altres circumstàncies especials..

  La semipresencialitat es demana per Mòdul, i permet a l’alumne faltar fins a un màxim del 50% de les hores de cada Unitat Formativa (de forma independent) dels Mòduls cursats en semipresencialitat.

  T’ha agradat el que expliquem?
  Comparteix amb els teus amics

  Impulsa el teu futur amb un sol clic

  Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

   Menú